Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας 50cc

Για τα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθυνθείτε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας.

Απαραίτητα έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό ταξινόμησης από το τελωνείο, θεωρημένο
  • Έγκριση τύπου με οδηγία απο την Ε.Ε.
  • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος απο την κατασκευάστρια εταιρεία (Certificate)
  • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/86) του εισαγωγέα ότι πληρούνται οι προδιαγραφές του μοτοποδηλάτου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Τιμολόγιο αγοράς
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 

E-παράβολο:

  1. Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ ( κωδ 6193)
  2. ηλεκτρονικό παράβολο 12 Ευρώ (κωδ 1845)
  3. ΑΦΜ αγοραστή
  4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ